Aanpassingen protocol per 1 juli 2020

25 juni 2020

Per 1 juli 2020 geldt een aantal aanpassingen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 hebben vastgesteld. Zo wordt het maximaal aantal deelnemers per samenkomst afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. De aanpassingen sluiten aan op de aangekondigde versoepelingen van het kabinet tijdens de persconferentie op 24 mei 2020.

Voorwaarden

Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn. Nu laat de overheid deze grens onder voorwaarden los. De voorwaarden vanuit het kabinet houden in dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat er aangewezen plaatsen zijn. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Protocol blijft van kracht

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de rooms-katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te leven.

In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht. Download het aangepaste protocol onderaan dit bericht.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie


juni 2020

Beste mensen,

Vanaf zondag 7 juni mogen er weer kerkvieringen gehouden worden.

Om deze vieringen te kunnen bijwonen moet men zich wel telefonisch aanmelden:

Voor Zierikzee bij E. Steegmans, tel.nr. 0111-413931

Voor Haamstede Bij Henny Wichgers, tel.nr. 06-10326921

Er mogen voorlopig maar 30 mensen deze vieringen bijwonen. We hopen dat dit er in juli meer mogen zijn.

Zij die niet bij deze viering aanwezig kunnen zijn nodigen wij graag uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen. Deze viering vindt plaats elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes. De website die u moet kiezen is: www.kerkdienstgemist.nl


Vanwege het geringe aantal mensen dat we nog mogen verwelkomen blijft de kerk in Zierikzee in de maand juni ook nog op woensdagavond open van 18:45 uur tot 19:15 uur voor een stil gebed en/of om een kaarsje aan te steken.mei 2020

Geliefde parochianen van het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’,

U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 31 mei as. om 11.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl deel te nemen aan de viering van het hoogfeest van Pinksteren voor ons Samenwerkingsverband.

De Eucharistieviering vindt plaats in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. Pastoor Fons van Hees zal celebrant zijn met assistentie van pastoraal werksters Alida van Veldhoven en Ria Mangnus.De pastoor zal aan het einde van de viering een belangrijke ‘Kanselmededeling’ uitspreken.

Zegt het voort en geef er aandacht aan. Dank u daar voor.

Fons van Hees, pastoor


MEDEDELINGEN

  • Tot nader order, in ieder geval tot na het Pinksterweekend, geldt dat publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag afgelast zijn.
  • De H.Willibrorduskerk in Zierikzee is op zondag van 09:15 tot 10:15 uur en op woensdag van 18:45 uur tot 19:15 uur open voor persoonlijke gebeden en intenties.
  • Wij nodigen u uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen op www.kerkdienstgemist.nl. Deze viering vindt plaats elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes.

---------------------------------------------------------------------------------------

april 2020: dubbelklik op de onderstaande blauwe tekst om de paasbrief van de bisschop te lezen:

2020-04-02 Paasbrief Achter gesloten deuren (003).pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

maart 2020: MEDEDELING VAN DE BISSCHOP IN VERBAND MET CORONA

Tot nader order, en in ieder geval tot na het pinksterweekend, gelden de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

============================================================================