Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 4 - 10 april tot en met 8 mei 2022

LIEF EN LEED

Overleden op 4 februari Fonza Swaters-Koevoets uit Zierikzee, 89 jaar.

Op 24 februari Anneke Berrevoets-Verkaart uit Zierikzee, 78 jaar.

AVONDGEBED

Al vanaf begin maart is er elke donderdagavond om 19.00 uur een avondgebed in de Gasthuiskerk om te bidden voor vrede, recht en hulp voor de mensen in Oekraïne.

We luisteren naar een lezing uit de Bijbel, een gedicht, zingen enkele liederen en er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. We doen dat vanuit de overtuiging dat de God die hemel en aarde heeft geschapen zijn mensenkinderen in Oekraïne, de landen eromheen en wereldwijd niet los zal laten. De organisatie is in handen van de verschillende kerken in Zierikzee, die deelnemen aan het Platform.

Hoe lang we hiermee door zullen gaan hangt af van hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Hartelijk welkom aan u allen.

EXPOSITIE

Lieve toeristen, kerkgangers van de Westhoek en parochianen van onze Heilige Pater Damiaan Parochie

In onze toeristenkerk O. L. V. op Zee te Haamstede willen we komend zomerseizoen een expositie houden van afbeeldingen over Hongerdoeken.

Meer dan ooit staan in deze tijd Hongerdoeken in de belangstelling.

De honger in de wereld is nog nooit zo groot geweest.

Veroorzaakt door natuurrampen, politieke conflicten, klimaat veranderingen e.a.

Kijkend naar de afbeeldingen van hongerdoeken worden we ons hopelijk bewust dat we onze broeders en zusters moeten helpen.

Hierbij een hongerdoek uit India; Bijbelse vrouwen als voortrekkers naar het Rijk Gods. Alle vrouwen in de wereld moeten gelijkwaardig en volwaardig zijn. Zij willen en kunnen zich inzetten om een meer rechtvaardige wereld voor iedereen te creëren.

Zondag 22 mei zal pastoor Fons van Hees de meditatie afbeeldingen inzegenen.

Henny Wichgers


CARITAS
Met als thema: ‘je land is je leven’ is de vastenactie inmiddels van start gegaan. De vastenzakjes zijn vorige week over het hele eiland rondgebracht en deze week door een groot aantal vrijwilligers weer opgehaald. Na de Pasen gaan we aan de slag om de opbrengst te tellen en door te sturen naar de Vastenactie in Den Haag, waar gezorgd wordt dat het geld bij de benoemde projecten terechtkomt.
Zodra bekend is wat dankzij u allen is opgehaald laten wij u dit via kerk en Parochienieuws weten.
Hartelijk dank in ieder geval voor uw bijdrage!


PAROCHIEKERNCOMMISSIE

Beste medeparochianen,


Als Parochie Kern Commissie zijn wij blij dat wij u allen weer mogen begroeten in onze kerk, maar ook in ons eigen parochiecentrum. Het kan weer.
Ook dit jaar krijgen alle vrijwilligers van de H. Pater Damiaanparochie een boekje als bedankje voor hun vrijwilligerswerk. Dit jaar is dit het boekje “van Titus Brandsma tot Edith Stein” .
Vele van onze vrijwilligers hebben inmiddels dit boekje al gekregen bij hun bezoek aan kerk en/of parochiecentrum. Voor diegene die het nog niet hebben; het is te verkrijgen op het parochiecentrum of bij een bezoek aan de kerkdienst.

Veel parochianen hebben de bijdrage voor de actie Kerkbalans al overgemaakt. Daar zijn we heel dankbaar voor. Voor degenen die er nog niet aan toe gekomen zijn: wij zouden het op prijs stellen als u dit alsnog zou willen doen.
Dankzij uw gift blijft onze kerk op Schouwen-Duiveland een plek van betekenis en inspiratie. Als bijdrage gaan we uit van 1% van het netto besteedbare jaarinkomen van het gezin met een minimum bijdrage van
€ 150,00 per jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 63 INGB
0001 2857 85 ten name van Parochiekern Zierikzee onder vermelding Actie kerkbalans Zorg dat het werk van uw kerk door kan gaan. Maak vandaag nog uw bijdrage over.

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
____________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 5 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 8 mei 2022 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06