Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.


NUMMER 1    10 januari tot en met 31 januari 2021

Wij wensen je licht

dat twijfel en donkerte

doet vergeten.

Wij wensen je stilte

die uit minzame aandacht

geboren wordt.

Wij wensen je liefde

en veel goede wil

die het begin is

van vrede op aarde.


NIEUWJAARSWOORDJE 3 JANUARI 2021

Beste mensen,

2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Voor velen van ons was het geen gelukkig jaar. Mensen zijn ziek geworden en sommigen hebben zelfs afscheid moeten nemen van dierbare mensen om hen heen. Bovenop alle Coronaperikelen werd ook nog onze pastoor Fons van Hees ernstig ziek. Wij wensen hem beterschap toe.

Doordat veel vieringen niet door mochten gaan of maar door 30 personen bijgewoond mochten worden, stevenden we af op een negatief resultaat van maar liefst € 19.000,--, door gebrek aan inkomsten van collectes. De maatregelen rondom Covid-19 brengen ook de nodige kosten met zich mee.

Wij hebben u daarom verzocht, passend binnen uw mogelijkheden, naast uw jaarlijkse parochiebijdrage een extra parochiële bijdrage te doen. Velen van u hebben dit gelukkig gedaan. Mocht u dit nog niet gedaan hebben en u bent in staat dit alsnog te doen, dan kunt u deze extra bijdrage storten op NL 25 RABO 0375 1024 85 ten name van de Pater Damiaanparochie, kern Schouwen-Duiveland, onder vermelding van: incidentele bijdrage parochiefonds. Wij zijn u hier heel dankbaar voor.

Dankbaar mogen we ook zijn voor de vele parochianen en vrijwilligers die, ondanks Corona, toch onvermoeibaar hun steun en inzet hebben gegeven. Dankzij hen kunnen we de dingen blijven doen, die we mogen doen en waardoor we, ondanks alle beperkingen, toch een vitale parochiekern blijven.

Alle werkgroepen hebben dit jaar hun uiterste best gedaan de activiteiten door te laten gaan, soms met aanpassingen, soms uitgesteld en soms op een heel andere manier, zoals een livestream van de gezinsviering vanuit onze kerk. Al deze mensen zorgen ervoor dat wij als katholieke gemeenschap hier op Schouwen-Duiveland een sterke gemeenschap blijven.

Wij, als Parochie Kern Commissie, zijn dan ook erg trots op hen.

Voor het komend jaar hebben we nog weinig nieuwe plannen gemaakt. We willen eerst die van 2020 nog realiseren, want er is veel blijven liggen. We willen dit jaar onze band met elkaar nog meer of weer versterken, want sommige van u konden wij niet ontmoeten.

Wij hopen u dit jaar weer ons parochiecentrum te kunnen zien in een gezellige en informele sfeer, waarbij we met elkaar het glas kunnen heffen en u bedanken voor uw inzet en/of betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap.

Laat ons bidden voor een gezond en gelukkig 2021.

Namens de Parochie Kern Commissie

Erik Steegmans


A G E N D A

Zondag           10 januari

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.                             Liturgiegroep m.m.v. W. Boer en cantors

                                               Jan en Riet Bij de Vaate; Franciscus Vermunt; Goede opvang van de partner en voorspoedig verloop                                                van de operatie

Zondag           17 januari

Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering                    Th. de Deckere m.m.v. W. Boer en cantors

                                               ouders Verkaart-Van Tiggelhoven; Johannes Wansink en Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders

Maandag        18 januari

Zierikzee         13.30 uur         Klusmiddag

Woensdag       20 januari

Zierikzee         13.00 uur         KBO inloopmiddag

Zondag           24 januari

Zierikzee         09.15 uur         Viering W. en C.                     A. v. Veldhoven

Zondag           31 januari

Zierikzee         09.15 uur         Viering W. en C.                      R. Mangnus   m.m.v. W. Boer en cantors

                                                   Marijke v.d. Borght

AANMELDEN VOOR KERKDIENST

Als mensen zich op willen geven voor het bijwonen van de kerkdienst op zondagmorgen in Zierikzee graag aanmelden bij Erik Steegmans, tel. 0111 41 39 31.

GEEN VESPERVIERINGEN EN VIERINGEN OP 1e VRIJDAG

Er kunnen geen vespervieringen en viering van 1e vrijdag van de maand in januari plaatsvinden.CARITAS

Omdat de kerstmaaltijd voor ouderen niet door kon gaan hebben we een kerst attentie gemaakt en bezorgd over heel Schouwen Duiveland. Corona-proof natuurlijk. Dit is goed ontvangen door de medeparochianen.


INTERKERKELIJKE GROET OP EENHEIDSZONDAG 2021

Beste mensen,


Deze zondag valt in de “week van gebed voor de eenheid van de christenen”.

Eigenlijk zouden we 17 januari de gezamenlijke dienst van de Eenheid willen vieren in de Nieuwe Kerk, zoals in voorgaande jaren gebruikelijk was.
Maar helaas: door de huidige beperkingen heeft het Platform voor de Kerken in Zierikzee hiervan deze keer moeten afzien.

Toch willen wij onze verbondenheid met elkaar gestalte geven.

We hebben nu een uitwisseling met elkaar door middel van het overbrengen

van groeten vanuit de kerken die anders aan de interkerkelijke dienst zouden deelnemen.

Wij groeten elkaar met de woorden “Daar waar liefde is, aandacht en zorg, daar is God met ons”.____________________________________________________________________

Parochiële mededelingen nr. 2 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 31 januari achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06